< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก


โครงการแอปพลิเคชันบริการลูกค้าทางมือถือของการประปานครหลวง (MWA onMobile) (กปน.)โครงการแอปพลิเคชันบริการลูกค้าทางมือถือของการประปานครหลวง (MWA onMobile) (กปน.)
โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ 2 (ทด.)โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดินระยะที่ 2 (ทด.)
จิตอาสาพระราชทาน (ปค.)จิตอาสาพระราชทาน (ปค.)
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสากับภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.)โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสากับภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปภ.)
ติดตั้งปรับปรุงระบบส่องสว่างด้วยหลอกไฟฟ้า LED ให้โบราณสถานหรือศาสนสถาน (กฟภ.)ติดตั้งปรับปรุงระบบส่องสว่างด้วยหลอกไฟฟ้า LED ให้โบราณสถานหรือศาสนสถาน (กฟภ.)
จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยโรงดรียนฝึกอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง อย่างต่อเนื่อง (กทม.)จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น โดยโรงดรียนฝึกอาชีพ จำนวน ๑๐ แห่ง อย่างต่อเนื่อง (กทม.)
การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (ยผ.)การแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ (ยผ.)
การพัฒนางานบริการเป็น Digital Service (กฟน.)การพัฒนางานบริการเป็น Digital Service (กฟน.)
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) (ทด.)โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเตอร์เน็ต (LandsMaps) (ทด.)
โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน (ทด.)โครงการที่ดินของรัฐที่จัดให้แก่ประชาชนที่ยากจน (ทด.)
การพัฒนาระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์  (ปค.)การพัฒนาระบบการจองคิวหรือระบบการนัดหมายล่วงหน้าแบบออนไลน์ (ปค.)
สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (กทม.)สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (กทม.)
โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) (ปภ.)โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) (ปภ.)
โครงการ PEA Smart Plus (กฟภ.)โครงการ PEA Smart Plus (กฟภ.)
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels