< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก๑. เรื่อง .................................... ของนาย ...........................................
๒. เรื่อง .................................. ของ นาง ..........................................
๓. เรื่อง ..................................ของ นางสาว ...................................

๑. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดให้ชอบด้วยกฎหมาย
ของ นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
๒. เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
ของ นายวีระชัย ประเสริฐโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

๑. เรื่อง .................................... ของนาย ....................................
๒. เรื่อง .................................. ของ นาง ........................................
๓. เรื่อง ..................................ของ นางสาว ...................................
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels