< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก


   กรมการปกครอง กรมการปกครอง
   ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว (มือถือระบบ Android) ตรวจสอบข้อมูลบัตรแรงงานต่างด้าว (มือถือระบบ Android)
   บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมการปกครอง (DOPA PLUS) (มือถือระบบ Android) บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมการปกครอง (DOPA PLUS) (มือถือระบบ Android)

   กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
   ระบบบริการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน จปฐ. (ระบบ Web App) ระบบบริการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน จปฐ. (ระบบ Web App)

   กรมที่ดิน กรมที่ดิน
   ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (ระบบ Web App) ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (ระบบ Web App)
   ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (ระบบ Web App) ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (ระบบ Web App)
   ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (มือถือระบบ iOS) ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (มือถือระบบ iOS)
   ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (มือถือระบบ Android) ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการกรมที่ดิน (LandsFone) (มือถือระบบ Android)
   ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (ระบบ Web App) ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (ระบบ Web App)
   ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (มือถือระบบ iOS) ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต (LandsMaps) (มือถือระบบ iOS)
   ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต(LandsMaps) (มือถือระบบ Android) ระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ต(LandsMaps) (มือถือระบบ Android)

   กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
   กฎหมายผังเมือง (ระบบ Web App) กฎหมายผังเมือง (ระบบ Web App)
   กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ iOS) กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ iOS)
   กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ android) กฎหมายผังเมือง (มือถือระบบ android)

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   DPM Reporter (มือถือระบบ iOS) DPM Reporter (มือถือระบบ iOS)
   DPM Reporter (มือถือระบบ Android) DPM Reporter (มือถือระบบ Android)

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ iOS) ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ iOS)
   ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ Android)) ระบบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (มือถือระบบ Android))

   การประปานครหลวง การประปานครหลวง
   MWA on Mobile (มือถือระบบ iOS) MWA on Mobile (มือถือระบบ iOS)
   MWA on Mobile (มือถือระบบ Android) MWA on Mobile (มือถือระบบ Android)

   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
   PWA 1662 (มือถือระบบ (Android) PWA 1662 (มือถือระบบ (Android)
   PWA Wallet Application (ระบบ Web App) PWA Wallet Application (ระบบ Web App)
   PWA Wallet Application (มือถือระบบ iOS) PWA Wallet Application (มือถือระบบ iOS)
   PWA Wallet Application (มือถือระบบ Android) PWA Wallet Application (มือถือระบบ Android)

   การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
   MEA Smart Life (มือถือระบบ iOS) MEA Smart Life (มือถือระบบ iOS)
   MEA Smart Life (มือถือระบบ Android) MEA Smart Life (มือถือระบบ Android)
   MEA EV (มือถือระบบ iOS) MEA EV (มือถือระบบ iOS)
   MEA EV (มือถือระบบ Android) MEA EV (มือถือระบบ Android)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   PEA Smart Plus (ระบบมือถือ iOS) PEA Smart Plus (ระบบมือถือ iOS)
PEA Smart Plus (ระบบมือถือ Android)

   องค์การตลาด องค์การตลาด
   ศูนย์ร้องเรียน องค์การตลาด (มือถือระบบ Android) ศูนย์ร้องเรียน องค์การตลาด (มือถือระบบ Android)

   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท. 1567 (ระบบ web App) ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท. 1567 (ระบบ web App)
   ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท. 1567 (มือถือระบบ iOS) ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท. 1567 (มือถือระบบ iOS)
   ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท.1567 (มือถือระบบ Android) ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท.1567 (มือถือระบบ Android)
   ระบบ SPOND แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ (มือถือระบบ iOS) ระบบ SPOND แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ (มือถือระบบ iOS)
   ระบบ SPOND แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ (มือถือระบบ Android) ระบบ SPOND แจ้งร้องเรียน/ร้องทุกข์ (มือถือระบบ Android)
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels