< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก


   งานด้านเศรษฐกิจ งานด้านเศรษฐกิจ
   กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
   กฎหมายผังเมือง กฎหมายผังเมือง
   กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ android) กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ android)
   กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ iOS) กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ iOS)

   การประปานครหลวง การประปานครหลวง
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ ระบบบริการผู้ใช้น้ำ
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ android) ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ android)
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ iOS) ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ iOS)

   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
   การขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์ การขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
   การตรวจสอบค่าน้ำผ่านเว็บไซต์ การตรวจสอบค่าน้ำผ่านเว็บไซต์
   การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านCounter Service (มือถือ ระบบ android) การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านCounter Service (มือถือ ระบบ android)
    การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านบัตรเครดิต (มือถือ ระบบ android) การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านบัตรเครดิต (มือถือ ระบบ android)

   การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
   ขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEASY) ขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEASY)
   ตรวจสอบค่าไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEA e-Service) ตรวจสอบค่าไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEA e-Service)
   MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android) MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android)
   MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS) MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS)
   ระบบ GIS (Geographic Information System) ระบบ GIS (Geographic Information System)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet
   ประมาณการค่าไฟฟ้า ประมาณการค่าไฟฟ้า
   ระบบชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง  Internet ระบบชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง  Internet
   PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android) PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android)
   PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS) PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS)
   งานด้านมั่นคง งานด้านมั่นคง
   กรมการปกครอง กรมการปกครอง
   ระบบตรวจสอบแรงงาน 3 สัญชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ระบบตรวจสอบแรงงาน 3 สัญชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
   ระบบตรวจสอบ QR Code บัตรประจำตัวแรงงาน 3 สัญชาติ (มือถือ ระบบ android) ระบบตรวจสอบ QR Code บัตรประจำตัวแรงงาน 3 สัญชาติ (มือถือ ระบบ android)

   กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
   กฎหมายผังเมือง กฎหมายผังเมือง
   กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ android) กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ android)
   กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ iOS) กฎหมายผังเมือง (มือถือ ระบบ iOS)

   องค์การตลาด องค์การตลาด
   ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส
   ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส (มือถือ ระบบ android) ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส (มือถือ ระบบ android)

   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android) ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android)
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS) ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS)
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android) บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android)
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS) บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS)
   Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ android) Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ android)
   Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ iOS) Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ iOS)

   งานด้านพัฒนาสังคม งานด้านพัฒนาสังคม
   กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
   ระบบบริการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระบบบริการสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
   เว็บไซต์งานบริการของกรม เว็บไซต์งานบริการของกรม
   ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   การประปานครหลวง การประปานครหลวง
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ ระบบบริการผู้ใช้น้ำ
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ android) ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ android)
   ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ iOS) ระบบบริการผู้ใช้น้ำ (มือถือ ระบบ iOS)

   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
   การขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์ การขอเป็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
   การตรวจสอบค่าน้ำผ่านเว็บไซต์ การตรวจสอบค่าน้ำผ่านเว็บไซต์
   การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่าน Counter Service (มือถือระบบ android) การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่าน Counter Service (มือถือระบบ android)
   การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านบัตรเครดิต (มือถือ ระบบ android) การตรวจสอบค่าน้ำผ่านมือถือ ชำระผ่านบัตรเครดิต (มือถือ ระบบ android)

   การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวง
   ขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEASY) ขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEASY)
   ตรวจสอบค่าไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEA e-Service) ตรวจสอบค่าไฟฟ้า และชำระค่าไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต (MEA e-Service)
   MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android) MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android)
   MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS) MEA Smartlife (ตรวจสอบค่าไฟฟ้า/ประวัติการใช้ไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า ขอใช้ไฟฟ้า และแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS)
   ระบบ GIS (Geographic Information System) ระบบ GIS (Geographic Information System)

   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้าผ่าน Internet
   ประมาณการค่าไฟฟ้า ประมาณการค่าไฟฟ้า
   ระบบชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง  Internet ระบบชำระเงินค่าไฟฟ้าทาง  Internet
   PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android) PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ android)
   PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS) PEA Smart Plus (สอบถามค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้า, ชำระเงิน, แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง) (มือถือ ระบบ iOS)

   องค์การตลาด องค์การตลาด
   ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส
   ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส (มือถือ ระบบ android) ระบบบริการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องเรียน แนะนำ แจ้งเบาะแส (มือถือ ระบบ android)

   สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android) ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android)
   ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS) ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS)
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android) บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ android)
   บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS) บริการข้อมูล ข่าวสารเพื่อประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรม (มือถือ ระบบ iOS)
   Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ android) Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ android)
   Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ iOS) Spond แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน (Application สำหรับ Chat เพื่อใช้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน) (มือถือ ระบบ iOS)
   งานด้านทรัพยากรธรรมชาติ งานด้านทรัพยากรธรรมชาติ
   กรมที่ดิน กรมที่ดิน
   โปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน โปรแกรมคำนวณรังวัดในสำนักงานที่ดิน
   ค้นหาตำแหน่งที่ดิน ค้นหาตำแหน่งที่ดิน
   ระบบสืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน ระบบสืบค้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานที่ดิน
   ระบบค้นหาข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุด ระบบค้นหาข้อมูลจัดสรรที่ดินและอาคารชุด
   LandsMaps (ตรวจสอบตำแหน่งและแปลงที่ดิน) (มือถือ ระบบ android) LandsMaps (ตรวจสอบตำแหน่งและแปลงที่ดิน) (มือถือ ระบบ android)
   LandsMaps (ตรวจสอบตำแหน่งและแปลงที่ดิน) (มือถือ ระบบ iOS) LandsMaps (ตรวจสอบตำแหน่งและแปลงที่ดิน) (มือถือ ระบบ iOS)

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter
   รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter (มือถือ ระบบ android) รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter (มือถือ ระบบ android)
   รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter (มือถือ ระบบ iOS) รายงานข่าว และบริหารข่าวสารด้านสาธารณภัย DPM Reporter (มือถือ ระบบ iOS)
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels