There is currently no HTML content.
         < < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ย.62) และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
3. ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิตกิจกรรม
4. สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานระดับศูนย์ต้นทุนภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และหลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุน
5. สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนผลผลิต และจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจนมีการระบุกิจกรรมสถานะปัจจุบัน เป้าหมาย และระยะเวลา
Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ตารางที่ 7-12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ 2562
2. รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค.60-ก.ย.61) และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต.ค.61-ก.ย.62)
3. สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องของค่าใช้จ่าย และหลักฐานแสดงการตรวจสอบจากหัวหน้าศูนย์ต้นทุนเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อย
4. สำเนาหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานภายในวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59) ปีงบประมาณ 2560 (ตค.59 - ก.ย.60)

3.ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.ตารางแสดงการเชื่อมโยง ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2.รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58) ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59)

3.ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย


Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2. รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตค.56 - ก.ย.57) ปีงบประมาณ 2558 (ตค.57 - ก.ย.58)

3.รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels