There is currently no HTML content.
         < < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59) ปีงบประมาณ 2560 (ตค.59 - ก.ย.60)

3.ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม

Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1.ตารางแสดงการเชื่อมโยง ผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2.รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.57 - ก.ย.58) ปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 - ก.ย.59)

3.ตารางแสดงการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย


Untitled Document ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. ตารางแสดงการเชื่อมโยงผลผลิตหลัก กิจกรรมหลัก ผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย พร้อมปริมาณหน่วยนับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

2. รายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยตามแหล่งเงิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ตค.56 - ก.ย.57) ปีงบประมาณ 2558 (ตค.57 - ก.ย.58)

3.รายงานการเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงินการวิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels