< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
  
    องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูลฯ     

1. หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือสั่งการปี พ.ศ. 2551
- หนังสือสั่งการปี พ.ศ. 2552
- หนังสือสั่งการปี พ.ศ. 2553
  หนังสือแจ้งแบบสอบถาม หนังสือแจ้งแบบสอบถาม
   หนังสือแจ้งสรุปแบบสอบถาม หนังสือแจ้งสรุปแบบสอบถาม
2. รายงานสถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

3. คู่มือการฝึกอบรม
- คู่มือปี 2552
- คู่มือปี 2553
- คู่มือปี 2554
- คู่มือปี 2555
- คู่มือปี 2556
- คู่มือปี 2558

4. คู่มือการใช้ระบบงานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
- การบันทึกข้อมูลและรายงาน (ฉบับย่อ) ปรับปรุงปี 2555
- การบันทึกข้อมูลและรายงาน (ฉบับเต็ม) ปรับปรุง ปี 2555
- คู่มือสำหรับสร้าง user
- การ Set ให้ IE มองเห็น Progress Bar การทำงานของ GDX
- คู่มือการกำหนดแหล่งที่มาในหน้ารายงานข้อมูล
- คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 7-8 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง
- คู่มือการนำเข้าข้อมูลไฟล์ excel
- คู่มือการบันทึกรายงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
- คู่มือการ Set Configuration สำหรับ IE 10 ให้ใช้งานกับศูนย์ข้อมูลกลาง

5. คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานอื่น ๆ
- คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด

6. เอกสารการบรรยายศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด(Powerpoint)

7. รายการข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด
- รายการข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด
- รายการข้อมูลที่บันทึกรวมกัน
- รายการข้อมูลที่มีการปรับปรุงปี 2553-2554
- รายการข้อมูลที่ปรับปรุงโครงสร้างปี 2553-2554

8. ภาพกิจกรรม
- กิจกรรมปี 2552
- กิจกรรมปี 2553

9. Download Java Runtime (กรณีที่ไม่สามารถดูกราฟจากรายงานได้)

10. ประมวลความรู้การบริหารจัดการข้อมูลและคอมพิวเตอร์

11. ข้อมูลสำหรับระบบงานร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
- รายการรหัสจังหวัด
- คู่มือการนำเข้ารหัสจังหวัด อำเภอ ตำบล
- โปรแกรมปรับปรุง
- คู่มือขั้นตอนการปรับปรุงโปรแกรม
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels