< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

 ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่างๆ

-----------------------------------------------------------------------

พ.ศ.
อำนาจหน้าที่
การแบ่งส่วนราชการ
กฎหมายหลัก
2435-2475 เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ รักษาการ. .เพื่อที่จะบำรุงรักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความเจริญในเมืองต่าง ๆ

1. กรมมหาดไทยกลาง
2. กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ
3. กนมภลำภัง
4. กรมสำรวจ
5. กรมปลัดบัญชี
6. กรมทะเบียน
7. กรมตำรวจภูธร
8. กรมตำรวจภูบาล
9. กรมพยาบาล
10. กรมป่าไม้
11. กรมราชโลหกิจภูมิวิทยา
12. กรมสรรพากรนอก
13. กรมสาธารณสุข
14. กรมอัยการ
15. กรมบัญชีการ กระทรวงมหาดไทย
16. กรมนคราทร

ประกาศจัดเป็นหน้าที่ระหว่าง กระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงกลาโหม(พ.ศ.2437)
หมายเหตุ
การแบ่งส่วนราชการในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จะเป็นไป ตามพระบรมราชโองการของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2476 กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการปกครอง รักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร และบริหารการสาธารณสุข

1. กรมเลขานุการรัฐมนตรี
2. กรมปลัด
3. กรมมหาดไทย
4. กรมสาธารณสุข
5. กรมตำรวจ
6. กรมอัยการ
7. กรมนคราทร
8. กรมราชทัณฑ์
9. สภาการแพทย์
10. สภาการสาธารณสุข

พ.ร.บ.จัดตั้งกระทรวงและกรม พ.ศ. 2476
2484 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร การปกครองท้องที่ และการประชาสงเคราะห์

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. กรมปลัดกระทรวง
3. กรมตำรวจ
4. กรมที่ดิน
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมมหาดไทย
7.กรมโยธาเทศบาล
8. กรมราชทัณฑ์
9. กรมสาธารณสุข
10.กรมอัยการ

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2484
2487 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการ รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักร การสาธารณูปการ การปกครองท้องที่ การประชาสงเคราะห์ และการป้องกันภัยทางอากาศ

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมตำรวจ
4. กรมที่ดิน
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมป้องกันภัยทางอากาศ
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10.กรมอัยการ

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2487
2496 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมตำรวจ
4. กรมที่ดิน
5. กรมประชาสงเคราะห์
6. กรมป้องกันสาธารณภัย
7. กรมมหาดไทย
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10.กรมอัยการ

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2496
2506 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ป้องกันสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตำรวจ
6. กรมที่ดิน
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10.กรมอัยการ
11. สำนักผังเมือง

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2506
2515 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การปกครองท้องที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข การพัฒนาชนบทและชุมชน การส่งเสริมการศึกษา และการประกอบอาชีพ การส่งเสริมและคุ้มครอง การใช้แรงงาน การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันสาธารณภัย การผังเมือง การโยธา และการราชทัณฑ์

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตำรวจ
6. กรมที่ดิน
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10.กรมแรงงาน
11.กรมอัยการ
12.สำนักผังเมือง
13. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 19 กันยายน 2515
2534 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การปกครองท้องที่ การปกครองท้องถิ่น การทะเบียนราษฎร การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพัฒนาชุมชน การรักษาความมั่นคงภายใน การป้องกันสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การที่ดิน การประชาสงเคราะห์ การสาธารณูปโภค และสาธารณูประการ การโยธา การราชทัณฑ์ การแรงงาน การผังเมือง การประกันสังคมและการพัฒนาชนบท

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมตำรวจ
6. กรมที่ดิน
7. กรมประชาสงเคราะห์
8. กรมโยธาเทศบาล
9. กรมราชทัณฑ์
10.กรมแรงงาน
11.สำนักนโยบายและแผนมหาดไทย
12.สำนักผังเมือง
13. สำนักงานประกันสังคม
14. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
2545 กระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

1. สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
2. สำนักงานปลัดกระทรวง
3. กรมการปกครอง
4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมที่ดิน
6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. กรมโยธาธิการและผังเมือง
8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels