< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

 นโยบายกระทรวงมหาดไทย : Policy of the Ministry of Interior
"ปกป้องสถาบัน สมานฉันท์คนในชาติ"

โดย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

          ตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ได้มีภารกิจหลายประการที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องรับมาปฏิบัติ และขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งพวกเราจะต้องช่วยกันหาแนวทางฟื้นฟูเยียวยาความบอบช้ำของประเทศ และต้องช่วยกันสกัดไม่ให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะทำให้ประเทศชาติ ได้รับความเสียหาย มากกว่าที่ผ่านมา
          เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ของกระทรวงมหาดไทย สามารถบรรลุเป้าหมาย ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ และสอดคล้องกับภารกิจของชาวมหาดไทย คือ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้แก่ประชาชนทั้งประเทศ ผมจึงของมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงมหาดไทย ให้ทุกท่านได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้


  
    ข้อที่ 1     
    ข้อที่ 2     
    ข้อที่ 3     
    ข้อที่ 4     
    ข้อที่ 5     
    ข้อที่ 6     
    ข้อที่ 7     
    ข้อที่ 8     
    ข้อที่ 9     

การดำเนินโครงการในระดับหมู่บ้าน
     เช่น SML หรือกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง ต้องยึดหลักการ "งบประมาณของประชาชน" คือ เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้นำเสนอ พิจารณา ตัดสินใจใช้เงินกันเองตามความต้องการของประชาชน ชุมชน อย่างแท้จริง ในลักษณะ "คิดเอง ทำเอง รับผิดชอบเอง" โดยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบการใช้เงิน และไม่ผิดขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้น จะต้องไม่เข้าไปชี้นำ ครอบงำ หรือตัดสินใจแทนประชาชน

          นโยบายทั้ง 9 ข้อ ที่ผมมอบให้ทุกท่าน เป็นแนวทางปฏิบัตินี้ ผมจะคอยกำกับดูแล ให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างใกล้ชิด และจะทำการประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กำหนดช่วงระยะเวลา ผมจะยึดถือความสำเร็จของงานเป็นหลัก และใช้ผลงานของท่านเป็นเครื่องชี้วัดประเสิทธิภาพของงาน
          ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยที่เคารพ ผมขอถือโอกาสเรียนชี้แจง เพื่อให้ทุกท่านเกิดความมั่นใจได้ว่า การเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของผม จะไม่มีการเอาหัวโขนที่ใส่อยู่นี้มาหาประโยชน์ หรือเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ใดทั้งสิ้น ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ ผมได้เห็นตัวอย่างมาแล้วว่า ผู้ที่นำอำนาจไปใช้ในทางที่ผิด เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ตนเองและพวกพ้องต้องประสพกับปัญหาอย่างไร และผมไม่ต้องการจะเป็นเช่นนั้น
          ผมเริ่มวาระทางการเมืองของผม จากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย จนถึงการเป็นรัฐมนตรีว่าการสองกระทรวง และล่าสุด ก็ได้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ผมถือว่าผมได้รับเกียรติยศเกินกว่าความคาดหมายของผมมากแล้ว ผมขอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างมีเกียรติ และเมื่อใดก็ตามที่วาระการทำงานของผมในกระทรวงมหาดไทยสิ้นสุดลง ผมก็จะลุกออกไปอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี เช่นเดียวกัน ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ผมจะไม่มีวันทำความเสื่อมเสียให้แก่กระทรวงมหาดไทยอย่างเด็ดขาด
          ผมคิดว่าท่านทั้งหลาย คงจะมีความเข้าใจต่อนโยบายของผมที่ได้มอบไว้วันนี้เป็นอย่างดีแล้ว ซึ่งเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน หากทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกัน ปฏิบัติอย่างตั้งใจ และมุ่งมั่น ภารกิจต่าง ๆ ก็จะบรรลุผลประโยชน์ทั้งหลายก็จะบังเกิดแก่พี่น้องประชาชนโดยถ้วนหน้า การทำหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพวกเราก็จะเป็นไปตามเจตนารมณ์อย่างสมบูร์ ผมขอจบการแถลงนโยบายของผมแต่เพียงเท่านี้

ขอบคุณครับ

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels