< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

กระทรวงมหาดไทย : Ministry of Interior

               ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข
การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง
การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร
ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่
ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

              เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ตามบทบัญญัติกฎหมายอื่น ๆ ประกอบด้วยแล้ว ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ 4 ประการ คือ
 
1. ด้านการเมืองการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอำนวยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การปกครอง
และการบริหาร หน่วยราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการรักษาความมั่นคงของชาติ
2. ด้านเศรษฐกิจ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งจะต้องประสาน
และร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการต่าง ๆ ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรับผิดชอบการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
การคุ้มครองผู้เช่านา การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็กนอกเขตชลประทาน และการชลประทานราษฎร์ เป็นต้น
3. ด้านสังคม กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น
4. ด้านการพัฒนาทางกายภาพ กระทรวงมหาดไทยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชุมชนการจัดที่ดิน การให้บริการขั้นพื้นฐานในชนบท
การจัดผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และการให้บริการสาธารณูปโภคในเขตเมือง เป็นต้น

การแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย
อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ
(Authorities and Responsibilities)
-----------------------------------------

             ส่วนราชการ (Government)
:: สำนักงานรัฐมนตรี : Office of the Minister
:: สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย : Office of the Permanent Secretary for Interior
      กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553
     กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
     โครงสร้างสำนักงานจังหวัด โครงสร้างสำนักงานจังหวัด
:: กรมการปกครอง : Department of Provincial Administration
:: กรมการพัฒนาชุมชน : Community Development Department
:: กรมที่ดิน : Department of Lands
:: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย Department of Disaster Prevention and Mitigation
:: กรมโยธาธิการและผังเมือง Department of Public Works and Town and Country Planning
:: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration
            หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprises)
:: การไฟฟ้านครหลวง : Metropolitan Electricity Authority
:: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : Provincial Electricity Authority
:: การประปานครหลวง : Metropolitan Waterworks Authority
:: การประปาส่วนภูมิภาค : Provincial Waterworks Authority
:: องค์การตลาด : Marketing Organization
:: องค์การจัดการน้ำเสีย : Water Management Authority
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels