< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
Untitled Document
ภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย

Untitled Document
ตามที่รัฐบาล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีภารกิจหลายประการที่กระทรวงมหาดไทยจะต้อง
รับมาแปลงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประโยชน์สุขของประชาชน
ชาวไทยทุกคน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ได้มอบ
แนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในการประชุม
กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยยึดถือแนวนโยบายของ
รัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
   
  ๑. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติในระดับพื้นที่
   
  ๒. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยพลังแผ่นดิน
   
  ๓. การบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและการเร่งรัดช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัย
   
  ๔. สนับสนุนการนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
   
  ๕. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
   
  ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
   
  ๗. ยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดเชิงรุกทั้งภายใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
   
  ๘. เพิ่มขีดความสามารถและบทบาทฝ่ายปกครองในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน และการอำนวย
ความเป็นธรรมในสังคม
   
  ๙. เร่งรัดออกเอกสารสิทธิที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐ
   
  ๑๐. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและนำบริการที่ดีสู่ประชาชน ด้วยการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  ๑๑. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
   
  ๑๒. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในทุกระดับ
   
   
 
************************************
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels