Untitled Document
         < < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก

  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย -- Administrator of Ministry of Interior  
------------------------------------------------------------------------


Untitled Document
จังหวัดกระบี่    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
พ.ต.ท. มล.กิติบดี ประวิตร
  โทร 0-7561-1312
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา
  โทร 0-7562-0611
นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง
  โทร 0-7561-1055
     
จังหวัดกาญจนบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์
  โทร 0-3451-1020
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
ร.ต.พงศธร ศิริสาคร
  โทร มท. 61052
ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์
  โทร 0-3451-1561
นายชำนาญ ชื่นตา
  โทร 0-3462-2789
นายสมหวัง บุญระยอง
  โทร
     
จังหวัดกาฬสินธุ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายทรงพล ใจกริ่ม
  โทร 0-4381-1040
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสนั่น พงษ์อักษร
  โทร 0-4381-1023
นายทรงกลด สว่างวงศ์
 (ชรก.สป.มท.) โทร 0 2225 9908
นายเลิศบุศย์ กองทอง
  โทร มท. 41114
     
จังหวัดกำแพงเพชร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเชาวลิตร แสงอุทัย
  โทร 0-5570-5000-1
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม
  โทร 0-5570-5002
นายบุญช่วย หอมยามเย็น
  โทร 0-5570-5003
     
จังหวัดขอนแก่น    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมศักดิ์ จังตระกูล
  โทร 0-4324-2194
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศรัทธา คชพลายุกต์
  โทร 0-4324-2195
นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์
  โทร 0-4323-9266
นายจารึก เหล่าประเสริฐ
  โทร 0-4323-6982
นายสุเทพ มณีโชติ
  โทร มท. 40415
     
จังหวัดจันทบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุธี ทองแย้ม
  โทร 0-3931-1571
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางสาวปาณี นาคะนาท
  โทร 0-3931-1504
นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
  โทร 0-3931-2252
นายฤหัส ไชยศักดิ์
  โทร 0-3932-7906
     
จังหวัดฉะเชิงเทรา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายไมตรี ไตรติลานันท์
  โทร 0-3851-1217
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา
  โทร 0-3851-1995
นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา
  โทร 0-3851-3287

Untitled Document
จังหวัดชลบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภัครธรณ์ เทียนไชย
  โทร 0-3827-4441
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล
  โทร 0-3828-2581
นายธวัชชัย ศรีทอง
  โทร 0-3827-4159
นายนริศ นิรามัยวงศ์
  โทร 038 275 032
นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา
  โทร 0-3879-1836
     
จังหวัดชัยนาท    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมบูรณ์ ศิริเวช
  โทร 0-5641-1060
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายนที มนตริวัต
  โทร 0-5641-2608
นางศุภรินทร์ เสนาธง
  โทร 0-5641-1653
     
จังหวัดชัยภูมิ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายกอบชัย บุญอรณะ
  โทร 0-4481-1574
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายประทีป ศิลปเทศ
  โทร 0-4481-1572
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว
  โทร 0-4481-1572
นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี
  โทร 0-4481-1572
     
จังหวัดชุมพร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธีระ อนันตเสรีวิทยา
  โทร 0-7750-4009
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร
  โทร 0-7750-3051
นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
  โทร 0-7750-3212
     
จังหวัดเชียงราย    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
  โทร 0-5315-0150
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท
  โทร 053 150 199
ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร
  โทร 0-5315-0151
นายภาษเดช หงษ์ลดารมภ์
  โทร 0-5315-0152
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
  โทร มท. 26115
     
จังหวัดเชียงใหม่    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
  โทร 0-5311-2111
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสำเริง ไชยแสน
  โทร 0-5311-2711
นายรัฐพล นราดิศร
  โทร 0-5311-2115
นายศรัณยู มีทองคำ
  โทร 0-5311-2114
นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
  โทร 0-5311-2116
     
จังหวัดตรัง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
  โทร 0-7521-8333
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายไพบูลย์ โอมาก
  โทร 0-7521-8516
นายภูวนัฐ สมใจ
  โทร มท. 71919

Untitled Document
จังหวัดตราด    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภิญโญ ประกอบผล
  โทร 0-3951-1001
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร
  โทร 0-3951-2276
นายกัฬชัย เทพวรชัย
  โทร 0-3951-1927
     
จังหวัดตาก    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์
  โทร 0-5551-1001
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์
  โทร 0-5551-1003
นายวรานนท์ ยิ้มมงคล
  โทร 0-5550-8512
นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์
  โทร 0-5551-1173
     
จังหวัดนครนายก    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภิญโญ ประกอบผล
  โทร 0-3731-1283
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย
  โทร 0-3731-1497
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
  โทร 0-3731-2558
     
จังหวัดนครปฐม    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
  โทร 0-3434-0000
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
ว่าที่ ร.ต. อภินันท์ เผือกผ่อง
  โทร 0-3434-0002
นายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์
  โทร 0-3431-0733
นายคมสัน เจริญอาจ
  โทร 0-3431-0733
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู
  โทร 0-3424-2077
     
จังหวัดนครพนม    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายไกรสร กองฉลาด
  โทร 0-4251-1515
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุวิทย์ จันทร์หวร
  โทร 0-4251-3866
นายธวัชชัย รอดงาม
  โทร 0-4251-1286
นางวิภา ธูสรานนท์
 ช่วยราชการ สป.มท. โทร 0 2221 9094
     
จังหวัดนครราชสีมา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิเชียร จันทรโณทัย
  โทร 0-4424-2057
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์
  โทร 0-4425-5784
นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
  โทร 0-4424-2613
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา
  โทร 0-4434-2789
นายชรินทร์ ทองสุข
  โทร 0-4424-4232
     
จังหวัดนครศรีธรรมราช    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์
  โทร 0-7535-6142
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายปรีชา ชนะกิจกำจร
  โทร 0-7535-6542
นายสมพงษ์ มากมณี
  โทร 0-7531-0044
นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์
  โทร 0-7531-0044
นายเอกวิทย์ มีเพียร
โทร

Untitled Document
จังหวัดนครสวรรค์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ
  โทร 0-5680-3555
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายปรีชา เดชพันธุ์
  โทร 0-5680-3557
นายกฤตเพชร เพชระบูรณิน
  โทร 0-5680-3556
นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ
  โทร 0-5680-3558
นางสาวชุติพร เสชัง
  โทร 0-5621-7800
     
จังหวัดนนทบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
  โทร 0-2580-0711
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางนิศากร วิศิษฐ์สรอรรถ
  โทร 0-2580-1730
นางสาวอโรชา นันทมนตรี
  โทร 0-2580-0713
นายอภิชัย อร่ามศรี
  โทร 0-2580-0730
     
จังหวัดนราธิวาส    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเจษฎา จิตรัตน์
  โทร 0-7364-2678
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายไพโรจน์ จริตงาม
  โทร 0-7364-2676
นายบุญพาศ รักนุ้ย
  โทร 0-7364-2677
นายชินวุฒิ ขาวสำลี
  โทร 0-7364-2683
     
จังหวัดน่าน    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายนิพันธ์ บุญหลวง
  โทร 0-5471-6444
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต
  โทร 0-5471-6445
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ์
  โทร 0-5471-6446
นายนิวัฒน์ งามธุระ
  โทร 0-5471-6406
     
จังหวัดบุรีรัมย์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธัชกร หัตถาธยากูล
  โทร 0-4466-6555
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
  โทร 0-4466-6575
นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์
  โทร 0-4466-6565
นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์
  โทร 0-4466-6585
นายอังกูร ศิลาเทวากูล
  โทร 0-4466-6777

Untitled Document
จังหวัดปทุมธานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
  โทร 0-2581-5658
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย
  โทร 0-2581-3548
นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช
  โทร 0-2581-7044
นายพงศธร กาจนะจิตรา
  โทร 0-2581-6770
     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพัลลภ สิงหเสนี
  โทร 0-3261-1028
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์
  โทร 0-3261-1182
นายชาตรี จันทร์วีระชัย
  โทร 0-3261-1182
นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
  โทร 0-3260-4607
นางสาวชไมพร อำไพจิตร
  โทร 0-3260-2359
     
จังหวัดปราจีนบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์
  โทร 0-3745-4000
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายรณรงค์ นครจินดา
  โทร 0-3745-4001
นายบัญชา เชาวรินทร์
  โทร 0-3745-4002
     
จังหวัดปัตตานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายราชิต สุดพุ่ม
  โทร 0-7333-5917
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมนึก พรหมเขียว
  โทร 0-7334-9516
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม
  โทร 0-7335-7671
นายนิติ วิวัฒน์วานิช
  โทร 0-7334-9254
     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภานุ แย้มศรี
  โทร 0-3533-6536
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์
  โทร 0-3533-6577
นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์
  โทร 0-3533-5693
นางสรัลพัชร ประโมทะกะ
  โทร 0-3533-5920
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์
  โทร 0-3533-6538
     
จังหวัดพะเยา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายกมล เชียงวงศ์
  โทร 0-5444-9555
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชุติเดช มีจันทร์
  โทร 0-5444-9590
นายพินิจ แก้วจิตคงทอง
  โทร 0-5444-9519
     
จังหวัดพังงา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
  โทร 0-7648-1450
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายบุญเติม เรณุมาศ
  โทร 0-7648-1521
นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ
  โทร 0-7648-1522

Untitled Document
จังหวัดพัทลุง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์
  โทร 0-7461-3012
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางปราณี รัตนประยูร
  โทร 0-7461-4044
นายฉัตรชัย อุสาหะ
  โทร 0-7461-1593
     
จังหวัดพิจิตร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายรังสรรค์ ตันเจริญ
  โทร 0-5661-1034
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพยนต์ อัศวพิชยนต์
  โทร 0-5661-2444
นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ
  โทร 0-5661-1722
   
จังหวัดพิษณุโลก    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายรณชัย จิตรวิเศษ
  โทร 0-5525-2012
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม
  โทร 0-5525-1146
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
  โทร 0-5525-8023
นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์
  โทร 0-5525-8651
     
จังหวัดเพชรบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
  โทร 0-3242-5373
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร
  โทร 0-3242-7070
นางวันเพ็ญ มังศรี
  โทร 0-3242-5779
นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
  โทร 0-3270-6133
     
จังหวัดเพชรบูรณ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายกฤษณ์ คงเมือง
  โทร 0-5672-9777-8
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายนิเวศน์ หาญสมุทร์
  โทร 0-5672-9788
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
  โทร 0-5672-9789
นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์
ชรก. สป.มท. โทร 0-5672-0020
นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์
  โทร 0-5672-9733
     
จังหวัดแพร่    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมหวัง พ่วงบางโพ
  โทร 0-5451-1036
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวรญาณ บุญณราช
  โทร 0-5451-1779
นายวิเชียร อนุสาสนนันท์
  โทร 0-5451-1606
     
จังหวัดภูเก็ต    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว
  โทร 0-7621-1001
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์
  โทร 0-7621-2730
ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่
  โทร 0-7624-0396
นายปิยพงษ์ ชูวงศ์
  โทร 0-7622-2803

Untitled Document
จังหวัดมหาสารคาม    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
  โทร 0-4377-7666
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ
  โทร 0-4377-7493
นายธรรมนูญ แก้วคำ
 (ชรก.สป.มท.) โทร มท. 41714
นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์
  โทร 0-4377-7532
     
จังหวัดมุกดาหาร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวีระชัย นาคมาศ
  โทร 0-4261-1114
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ
  โทร 0-4261-1274
นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม
  โทร 0-4261-1274
นายบุญเรือง เมฆฉิม
  โทร 0-4261-1274
   
จังหวัดแม่ฮ่องสอน    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสิธิชัย จินดาหลวง
  โทร 0-5361-2158
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ
  โทร 0-5361-2012
นายชนก มากพันธ์
  โทร 0-5361-2242
   
จังหวัดยโสธร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชลธี ยังตรง
  โทร 0-4571-2672
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมเพชร สร้อยสระคู
  โทร 0-4571-2844
นายสุวัฒน์ เข็มเพชร
  โทร 0-4571-2966
     
จังหวัดยะลา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์
  โทร 0-7321-2002
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวรเชษฐ พรมโอภาษ
  โทร 0-7321-1694
นางพาตีเมาะ สะดียามู
  โทร 0-7321-2321
นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล
  โทร 0-7320-3788
     
จังหวัดร้อยเอ็ด    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชยันต์ ศิริมาศ
  โทร 0-4351-1706
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเธียรชัย พุทธรังษี
  โทร 0-4351-9395
นายชนาส ชัชวาลวงศ์
  โทร 0-4351-1352
นายสมชัย คล้ายทับทิม
  โทร 0-4351-4610
     
จังหวัดระนอง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร
  โทร 0-7780-0111
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายโชตินรินทร์ เกิดสม
  โทร 0-7780-0114
นายสมจิตร์ เขียนด้วง
  โทร 0-7780-0115
     
จังหวัดระยอง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชาญนะ เอี่ยมแสง
  โทร 0-3869-4001-2
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
  โทร 0-3869-4003
ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์
  โทร 0-3802-9161
นายอนันต์ นาคนิยม
  โทร 0-3869-4004

Untitled Document
จังหวัดราชบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
  โทร 0-3232-5855
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์
  โทร 0-3233-7896
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง
  โทร 0-3231-5315
นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ
  โทร 0-32338-996
     
จังหวัดลพบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
  โทร 0-3677-0161
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศุภภิมิตร เปาริก
  โทร 0-3677-0160
นายสุภกิณห์ แวงชิน
  โทร 0-3677-0147
นายวชิระ เกตุพันธุ์
  โทร 0-3677-0158
   
จังหวัดลำปาง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
  โทร 0-5426-5001
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุรพล บุรินทราพันธุ์
  โทร 0-5426-5002
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ
  โทร 0-5426-0365
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์
  โทร 0-5426-5003
   
จังหวัดลำพูน    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวรยุทธ เนาวรัตน์
  โทร 0-5351-1018
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
  โทร 0-5351-2363
นายอนุพงศ์ วาวงศ์มูล
  โทร 0-5351-1366
     
จังหวัดเลย    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชัยธวัช เนียมศิริ
  โทร 0-4281-1683
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายโสภณ สุวรรณรัตน์
  โทร 0-4281-2554
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
  โทร 0-4281-1116
นายณรงค์ จีนอ่ำ
  โทร 0-4286-1095
   
จังหวัดศรีสะเกษ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวัฒนา พุฒิชาติ
  โทร 0-4561-2919
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล
  โทร 0-4561-2939
นายสำรวย เกษกุล
  โทร 0-4562-2813
นายวิชัย ตั้งคำเจริญ
  โทร 0-4561-2384
นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต
  โทร 0-4561-1554
     
จังหวัดสกลนคร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์
  โทร 0-4271-1282
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ
  โทร 0-4271-1764
นายชานน วาสิกศิริ
ช่วยราชการ สป.มท. โทร 0-2222-4826
นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
  โทร 0-4271-1287
นายวิฑูรย์ นวลนุกูล
  โทร 0-4271-1991
     
จังหวัดสงขลา    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา
  โทร 0-7431-3126
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอำพล พงศ์สุวรรณ
  โทร 0-7431-1099
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์
  โทร 0-7432-3976
นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา
  โทร 0-7431-3003
นายวรณัฏฐ์ หนูรอด
  โทร 0-7432-3976

Untitled Document
จังหวัดสตูล    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเอกรัฐ หลีเส็น
  โทร 0-7471-1373
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศักระ กปิลกาญจน์
  โทร 0-7471-1865
นายชาติชาย ไชยพิมล
  โทร 0-7471-1314
   
จังหวัดสมุทรปราการ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวันชัย คงเกษม
  โทร 0-2389-0656
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายศุภมิตร ชิณศรี
  โทร 0-2702-5021 ต่อ 33514
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
  โทร 0-2389-0646
นายสุเมธ ธีรนิติ
  โทร 0-2388-0709
     
จังหวัดสมุทรสงคราม    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชรัส บุญณสะ
  โทร 0-3471-5994
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ
  โทร 0-3471-3818
นายทำเนียบ แสงชมภู
  โทร 0-3471-1996
   
จังหวัดสมุทรสาคร    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
  โทร 0-3441-1898
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์
  โทร 0-3441-2002
นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง
  โทร 0-3442-7114
   
จังหวัดสระแก้ว    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา
  โทร 0-3742-5111
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์
  โทร 0-3742-5112
นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์
  โทร 0-3742-5113
   
จังหวัดสระบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
  โทร 0-3634-0701
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสมภพ สมิตะสิริ
  โทร 0-3634-0703
นางอังคณา ชิตะติดติ
  โทร 0-3634-0702
นายเอกพร จุ้ยสำราญ
  โทร 0-3634-0704
   
จังหวัดสิงห์บุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
  โทร 0-3650-7111
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฐพล ธานีรัตน์
  โทร 0-3650-7112
นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ
  โทร 0-3650-7113
     
จังหวัดสุโขทัย    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิรุฬ พรรณเทวี
  โทร 0-5561-1097
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุชาติ ทีคะสุข
  โทร 0-5561-3074
นายประสงค์ อุไรวรรณ์
  โทร 0-5561-1349
นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง
  โทร 0-5561-5366

Untitled Document
จังหวัดสุพรรณบุรี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
  โทร 0-3553-5500
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายปรีชา ทองคำ
  โทร 0-3553-5373
นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล
  โทร 0-3553-5374
นายชูชีพ พงษ์ไชย
  โทร 0-3553-5102
   
จังหวัดสุราษฏร์ธานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิชวุทย์ จินโต
  โทร 0-7727-2176
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายประเวศ ไทยประยูร
  โทร 0-7728-7838
นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม
  โทร 0-7728-7838
นายสาโรช กาญจนพงศ์
  โทร 0-7727-2190
นายศักดาพร รัตนสุภา
  โทร 0-7727-2190
     
จังหวัดสุรินทร์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
  โทร 0-4451-3554
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอดิเทพ กมลเวชช์
  โทร 0-4451-3659
นายนราธร ศรประสิทธิ์
  โทร 0-4451-3982
นายเสริมศักดิ์ สีสันต์
  โทร 0-4451-2181
     
จังหวัดหนองคาย    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์
  โทร 0-4241-2450
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์
  โทร 0-4241-1174
นางสาวสิริมา วัฒโน
  โทร 0-4241-1284
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล
  โทร 0-4241-1113
     
จังหวัดหนองบัวลำภู    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์
  โทร 0-4231-6684
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายเวียงชัย แก้วพินิจ
  โทร 0-4231-6686
นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน
  โทร 0-4231-6688
     
จังหวัดอ่างทอง    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี
  โทร 0-3561-4644
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสุชน ภัยธิราช
  โทร 0-3561-1612
นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
  โทร 0-3561-4645
   
จังหวัดอำนาจเจริญ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายทวีป บุตรโพธิ์
  โทร 0-4552-3111
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายธนูสินธ์ ไชยสิริ
  โทร 0-4552-3022
นายพิจิตร บุญทัน
  โทร 0-4552-3111
     
จังหวัดอุดรธานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสยาม ศิริมงคล
  โทร 0-4224-4076
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายปราโมทย์ ธัญญพืช
  โทร 0-4224-4214
นายวันชัย จันทร์พร
  โทร 0-4224-4212
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว
  โทร -
นายจำรัส กังน้อย
  โทร 0-4224-1599

Untitled Document
จังหวัดอุตรดิตถ์    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายผล ดำธรรม
  โทร 0-5541-1248
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายพิภัช ประจันเขตต์
  โทร 0-5541-3070
นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล
  โทร 0-5541-1207
   
จังหวัดอุทัยธานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายณรงค์ รักร้อย
  โทร 0-5651-3164
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายอลงกต วรกี
  โทร 0-5651-1200
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
  โทร 0-5651-1284
   
จังหวัดอุบลราชธานี    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
  โทร 0-4534-4599
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายวิรุจ วิชัยบุญ
  โทร 0-4534-4602
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ
  โทร 0-4534-4604
นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว
  โทร 0-4534-4601
นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
  โทร 0-4534-4603
     
จังหวัดบึงกาฬ    
ผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายสนิท ขาวสอาด
  โทร 0-4249-2444
รองผู้ว่าราชการจังหวัด    
นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์
  โทร 0-4249-2446
นายธาตรี บุญมาก
  โทร 0-4249-2447
     
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels