< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552-2556

---------------------------------------------------


  สารบัญ (PDF) สารบัญ (PDF)

  บทนำ (PDF) บทนำ (PDF)

  บทสรุปผู้บริหาร (PDF) บทสรุปผู้บริหาร (PDF)

  บทที่ 1 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ ICT ของ สป.มท. (PDF) บทที่ 1 การวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาระบบ ICT ของ สป.มท. (PDF)

  บทที่ 2 ภารกิจและแนวโน้มการพัฒนาของ สป.มท. และบทบาทของระบบ ICT ต่อการสนองความต้องการ (PDF) บทที่ 2 ภารกิจและแนวโน้มการพัฒนาของ สป.มท. และบทบาทของระบบ ICT ต่อการสนองความต้องการ (PDF)

  บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บท ICT ของ สป.มท. พ.ศ. 2552 - 2556 (PDF) บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาตามแผนแม่บท ICT ของ สป.มท. พ.ศ. 2552 - 2556 (PDF)

  บทที่ 4 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT ของสป.มท. พ.ศ. 2552 - 2556 (PDF) บทที่ 4 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT ของสป.มท. พ.ศ. 2552 - 2556 (PDF)
          - ตารางแสดงมาตรการ โอกาส หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และกรอบเวลา (PDF) - ตารางแสดงมาตรการ โอกาส หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง และกรอบเวลา (PDF)

  บทที่ 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล (PDF) บทที่ 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล (PDF)
  - ตารางแสดงการปแลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (PDF) - ตารางแสดงการปแลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (PDF)

  ภาคผนวก (PDF) ภาคผนวก (PDF)

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels