< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552-2556

---------------------------------------------------


   บทที่ 1 การวิเคราะห์ความจำเป็น (PDF) บทที่ 1 การวิเคราะห์ความจำเป็น (PDF)

   บทที่ 2 ภารกิจและแนวโน้มการพัฒนา (PDF) บทที่ 2 ภารกิจและแนวโน้มการพัฒนา (PDF)

   บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์และทิศทาง (PDF) บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร์และทิศทาง (PDF)

   บทที่ 4 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (PDF) บทที่ 4 แผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (PDF)

   บทที่ 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (PDF) บทที่ 5 การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (PDF)

   ภาคผนวก ส่วนที่ 1 (PDF) ภาคผนวก ส่วนที่ 1 (PDF)

   ภาคแผนวก ส่วนที่ 2 (PDF) ภาคแผนวก ส่วนที่ 2 (PDF)

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels