< < < < กลับหน้าแรก < < < < กลับหน้าแรก
Untitled Document

หน้าแรก

- ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
- ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
- กลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย ปี 2553
- สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
- พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
- การเชื่อมโยงหน่วยงาน
  - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
  - สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
  - สถาบันดำรงราชานุภาพ
  - สำนักกฎหมาย
  - สำนักงาน ก.ถ.
  - สำนักพัฒนาฯ จังหวัด
  - กลุ่มพัฒนาระบบริหาร สป.
  - กองกลาง
  - กองการเจ้าหน้าที่
  - กองคลัง
  - กองการต่างประเทศ
  - กองสารนิเทศ
  - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
  - สำนักนโยบายและแผน
  - กลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง
  - หน่วยตรวจสอบภายใน สป.
  - หน่วยงานในสังกัด มท
 
  - สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  - กรมการปกครอง
  - กรมการพัฒนาชุมชน
  - กรมที่ดิน
  - กรมโยธาธิการและผังเมือง
  - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - สำนักงานรัฐมนตร
  - กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
  - รัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย
 
  - การไฟฟ้านครหลวง
  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - การประปานครหลวง
  - การประปาส่วนภูมิภาค
  - องค์การตลาด
  - องค์การจัดการน้ำเสีย
- ข่าวมหาดไทย
- ข่าวประชาสัมพันธ์
- ข่าวสาร/กิจกรรมสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
- Check Mail
- แผนผังเว็บไซต
- ติดต่อกระทรวงมหาดไทย
Untitled Document

เกี่ยวกับกระทรวง

- ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับกระทรวง
  - ประวัติความเป็นมาของกระทรวงมหาดไทย : History of the Interior
  - พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย
  - พระประวัติลูกเล่า ( หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล )
- ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย
  - พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
  - อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ : Authorities ans Responsibilities
  - ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย : Administrator of Ministry of Interior
  - นโยบายของกระทรวงมหาดไทย : Policy of the Ministry of Interior
  - ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : Strategy of the Ministry of Interior
  - พันธกิจกระทรวงมหาดไทย
  - การปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย
  - แผนปฏิบัติราชการ ( ฉบับสมบูรณ์ )
  - มหาดไทยชวนรู้
  - ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่างๆ
- ผลการดำเนินงาน
  - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย รอบ6เดือน ( มกราคม-มิถุนายน 2552 )

Untitled Document

ข้อมูลสารสนเทศ

- ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
  - เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง “การพัฒนาจการใช้ฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด”
  - บทสรุปการสัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายมงคล สุระสัจจะ) เรื่อง “พัฒนาการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลกลางอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ”
  - คู่มือการเรียกดูรายงาน
  - ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด และ ดัชนีชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)
  - องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล ( 45 กลุ่มเรื่อง/32ตัวชี้วัด )
- ข้อมูลสารสนเทศทั่วไป
  - การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
  - คู่มือการติดต่อราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( กระบวนการและเวลา )
 
  - งานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์การสื่อสาร
  - งานเชื่อมโยงเครือข่าย ICT
  - งานติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ ( MSAT )
  - งานติดตั้งระบบชุมวีดิทัศน์ทางไกล ( VCS )
  - รวมทุกงาน
  - แนวทางและขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
  - พรบ. ว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  - ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพุทธศักราช 2545
Untitled Document

บริการประชาชน

- ระบบค้นหาข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์กระทรวงมหาดไทย
- ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
- ค้นหาข้อมูลกฎหมายกระทรวงมหาดไทย
- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
- สารคดีโทรทัศน์ รายการมหาดไทยชวนรู้
- รายการมหาดไทยชวนรู้ ผ่านทางวิทยุ
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ มท.
- เชื่อมโยงส่วนราชการอื่นๆ ภายนอกกระทรวงมหาดไทย
- เชื่อมโยงไปยังเว็ปไซด์จังหวัด 76 จังหวัด

Untitled Document

เสนอะแนะ/ความคิดเห็น

- ศูนย์ดำรงธรรม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  - ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมการปกครอง
  - ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมการพัฒนาชุมชน
  - ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ กรมที่ดิน
  - รับเรื่องร้องเรียน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  - ศูนย์ดำรงธรรมท้องถิื่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
  - MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวง
  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  - รับเรื่องร้องเรียน การประปานครหลวง
  - รับเรื่องร้องเรียน การประปาส่วนภูมิภาค
- การสำรวจความคิดเห็น (Poll)
- กระดานข่าว (Web Board)
Untitled Document

ระบบงานสารสนเทศ

- ระบบฐานข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2553
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาตามการดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการความรู้ (PMQA) หมวด 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
- ระบบฐานข้อมูลโครงการเฉลิมพระเกียรติครบ 7 รอบพระชันษา
- ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดนของกองการต่างประเทศ
- ระบบฐานนข้อมูลยาเสพติด
- ระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาผ่านระบบ E-Learning ของสถาบันดำรงราชานุภาพ
  - ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
   
- ระบบฐานข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
  - ระบบบันทึกข้อมูล Family Folder เพื่อบันทึกข้อมูลตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับจัดเก็บข้อมูล
  - ระบบข้อมูลปัญหายาเสพติด
  - ระบบฐานข้อมูลข้อระสั่งการในการประชุมกระทรวง
  - ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
  - ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล
  - การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
  - ระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์
  - ระบบรายงานสถานการณ์ข่าว
  - ระบบฐานข้อมูลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
  - ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  - ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด
  - ระบบฐานข้อมูลโครงการพระราชดำริ
  - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
  - ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
  - ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
  - ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
  - ระบบตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
  - ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Front Office)
  - เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 
  - Download Java Runtime (กรณีที่ไม่สามารถดูกราฟจากรายงานได้)
  - multiple-ie-setup
  - Uninstall IE7 and install IE6 (เฉพาะ Window XP)
  - Download คู่มือ GDX
  - ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ
  - ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
  - ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด
  - ระบบฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด (สำหรับประชาชนทั่วไป)
  - ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
  - ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข
  - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ( MOC )
  - ระบบรายงานสถานการณ์ข่าว
  - แผนปฏิบัติการราชาการ 4 ปี มท./สป.มท.
  - ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด
  - การเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  - ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
  - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 
  - บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ค้นหาข้อมูลตามหน่วยงาน
  - บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ค้นหาข้อมูลตามชื่อเรื่อง
- ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน ( Back Office )
  - ระบบจัดการเว็ปไซด์กระทรวงมหาดไทย ( Web Portal )
  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  - ระบบจองห้องประชุม
  - ระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ
  - ระบบศูนย์ปฎิบัติการกระทรวงมหาดไทย
  - ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
  - ระบบจัดการเรียนรู้ ( E-Learning )
- การให้บริการสื่อประสม ( Mulitmedia )
  - สารคดีโทรทัศน์ มหาดไทยชวนรู้
  - รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้
  - รายการมหาดไทย Channel
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 2222 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels