Untitled Document
วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ     

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
  ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (ข้อมูลจำนวนเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดในประเทศไทยและต่างประเทศ) ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (ข้อมูลจำนวนเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดในประเทศไทยและต่างประเทศ)
  ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (ข้อมูลด้านกระบวนการสนับสนุนนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง) ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (ข้อมูลด้านกระบวนการสนับสนุนนโยบายผู้อพยพและหลบหนีเข้าเมือง)
  ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (มหาดไทยขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน) (อยู่ระหว่างการพัฒนา) ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ (มหาดไทยขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน) (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
  ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน (อยู่ระหว่างการพัฒนา) ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
  ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
  ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ
  ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย
  ระบบฐานข้อมูลการขับเคลื่อนป.ย.ป.มท. (ฐานข้อมูล ปี 2561) ระบบฐานข้อมูลการขับเคลื่อนป.ย.ป.มท. (ฐานข้อมูล ปี 2561)
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
  ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่ โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
  ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA) ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA)
ข้อมูลใบรับรองเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบันข้อมูลใบรับรองเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน
 การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
  ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ข้อมูลรายนามข้าราชการระดับสูง ข้อมูลรายนามข้าราชการระดับสูง
 ข้อมูลประกาศเกษียณอายุข้าราชการ ข้อมูลประกาศเกษียณอายุข้าราชการ
  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
  ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม
  ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
  การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
  รายการวิทยุ On Web รายการวิทยุ On Web
  ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์
  ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย
  ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ มท./สป.มท. (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของ มท./สป.มท. (อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักปกครองระดับสูง และหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง
  ระบบเว็บไซต์การจัดการความรู้ ระบบเว็บไซต์การจัดการความรู้
  ระบบเว็บไซต์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชนนักปฏิบัติ : CoPs) ระบบเว็บไซต์การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชนนักปฏิบัติ : CoPs)
  รายชื่อหนังสือ รายชื่อหนังสือ
  ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ก.ถ. เกี่ยวกับข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน ก.ถ. เกี่ยวกับข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
  ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
  ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
  ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
  ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
  ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
  ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
  ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
  ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป. ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป.
  ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
  ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
  ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
  ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
  ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
  ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ใหม่) (อยู่ระหว่างพัฒนา) ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ (ใหม่) (อยู่ระหว่างพัฒนา)

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
   ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
   ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ
   ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ระบบฐานข้อมูลผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
   ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ระบบรับและจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ ระบบฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ
   ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย ระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการติดตาม จัดการ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลการขับเคลื่อนป.ย.ป.มท. (ฐานข้อมูล ปี 2561) ระบบฐานข้อมูลการขับเคลื่อนป.ย.ป.มท. (ฐานข้อมูล ปี 2561)
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
   ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
   ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA) ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA)
   ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   ข้อมูลรายนามข้าราชการระดับสูง/ข้อมูลประกาศเกษียณอายุข้าราชการ ข้อมูลรายนามข้าราชการระดับสูง/ข้อมูลประกาศเกษียณอายุข้าราชการ
   ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม
   ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
   การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
   รายการวิทยุ On Web รายการวิทยุ On Web
   ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์
    ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท. ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท.
   ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
   ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
   ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
   ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
   ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
   ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
   ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
   ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานปี 2560 ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานปี 2560
   ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป. ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป.

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
   ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
   ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ
   ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
   ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ระบบฐานข้อมูลผลการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
   ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA) ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA)
   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
   ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   ระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
   ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม
   ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม ระบบฐานข้อมูลรับและติดตามเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม
   การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
   รายการวิทยุ On Web รายการวิทยุ On Web
   ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์
   ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์
   ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด)
   ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท. ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท.
   ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
   ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
   ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
   ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
   ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
   ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
   ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป. ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป.

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการและประสานนโยบายยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
   ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
   ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ
   ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
   ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ระบบฐานข้อมูลจำนวนหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
   ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
   การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การสืบค้นผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
   รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA) ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA)
   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
   ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
   ระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย ระบบรายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบกระทรวงมหาดไทย
   ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
   ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม
   ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
   การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
   รายการวิทยุ On Web รายการวิทยุ On Web
   ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์
   ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารการประชาสัมพันธ์
   ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด)
ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท.ระบบฐานข้อมูลกระบวนการสร้างคุณค่าและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์พันธกิจ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.มท.
   ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
   ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
   ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
   ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
   ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
   ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย
   ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
   ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
   ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
   ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
   รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อมูลการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป. ระบบเว็บไซต์ของกลุ่มงานอำนวยการปลัดกระทรวง สป.

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ระบบข้อมูลด้านการต่างประเทศและอาเซียน ระบบข้อมูลด้านการต่างประเทศและอาเซียน
 ระบบข้อมูลด้านบุคลากร ระบบข้อมูลด้านบุคลากร
 ระบบข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบข้อมูลด้านกฎหมาย
 ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
 ระบบข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ระบบข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 ระบบข้อมูลการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ ระบบข้อมูลการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม การดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม การดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
 ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป มท. ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป มท.
 ศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด มท. ศูนย์อำนวยการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด มท.
 ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
 ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ CLEAN & SEAL ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการ CLEAN & SEAL
 ระบบหนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด ระบบหนึ่งคำสัญญา จะไม่พึ่งยาเสพติด
 ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
 ศูนย์ดำรงธรรม มท. ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม มท. ระบบร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ระบบรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำวัน ระบบรายงานผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำวัน
 ระบบรายงานการทดสอบความถูกต้องแม่นยำ ของช่องทางการร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1567 ระบบรายงานการทดสอบความถูกต้องแม่นยำ ของช่องทางการร้องทุกข์ผ่านสายด่วน 1567
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการ และประสานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการ และประสานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการ) ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ/ แผนปฏิบัติการ)
 ระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 ระบบข้อมูลการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบข้อมูลการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 ระบบการประชุมหารือข้อราชการของ มท. อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ ระบบการประชุมหารือข้อราชการของ มท. อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์
 ระบบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief) ระบบการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (Morning Brief)
 ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ระบบรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล
 ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจ ของ มท. (E - Reporting) ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจ ของ มท. (E - Reporting)
 ระบบการติดตามประเมินผลฯ ของ สป.มท. ระบบการติดตามประเมินผลฯ ของ สป.มท.
 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มท. ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มท.
 ระบบข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท. ระบบข้อมูลผลการดำเนินงานของ มท.
 ระบบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ มท. ระบบผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของ มท.
 ระบบข้อมูลสถิติผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ระบบข้อมูลสถิติผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ
 ระบบข้อมูลข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบบข้อมูลข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
 ระบบข้อมูลการประชุม มท. ระบบข้อมูลการประชุม มท.
 ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการประชุม มท. ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการประชุม มท.
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มท.
 ระบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ระบบรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของกรม และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.
 ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการประจำปี
 ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ปี 2561 ระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน ปี 2561
 ระบบตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - inspection) ระบบตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - inspection)
 ระบบศูนย์บัญชาการ มท. ระบบศูนย์บัญชาการ มท.
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 ระบบการจัดทำข้อมูลต่อหน่วยผลผลิตของ สป. ระบบการจัดทำข้อมูลต่อหน่วยผลผลิตของ สป.
 ระบบข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบข้อมูลด้านกฎหมาย
 ระบบการถ่ายทอดการประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดการประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสืบค้นหน่วยงานในสังกัด สป.มท. เพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นหน่วยงานในสังกัด สป.มท. เพื่อติดต่อราชการ
 ระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
 ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
 ระบบฐานข้อมูลรายการ “มหาดไทยชวนรู้” ระบบฐานข้อมูลรายการ “มหาดไทยชวนรู้”
 ระบบการจัดการความรู้ สป. (KM) ระบบการจัดการความรู้ สป. (KM)
 ระบบศูนย์เรียนรู้ (E - learning) ระบบศูนย์เรียนรู้ (E - learning)
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด)
 ระบบข้อมูลด้านบุคลากร ระบบข้อมูลด้านบุคลากร
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการ สป.มท. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนสมรรถนะ โดยวิธีประเมินแบบ 360 องศา ของข้าราชการ สป.มท.
 ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน ระบบค้นหาข้อมูลผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน
 ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ                            ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แบบบูรณาการ
 ระบบการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ระบบการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
 ระบบข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ และเอกชนของจังหวัด ระบบข้อมูลการส่งเสริมความร่วมมือภาครัฐ และเอกชนของจังหวัด
 ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด (PADME) ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ กลุ่มจังหวัด (PADME)
 ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง มท. และจังหวัด ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง มท. และจังหวัด

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th) ระบบเว็บไซต์ของกระทรวงมหาดไทย (www.moi.go.th)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการดำเนินงานด้านความมั่นคงภายใน
 ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน ระบบฐานข้อมูลจุดผ่านแดน
 ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ ระบบเว็บไซต์ของกองการต่างประเทศ
 ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด ระบบฐานข้อมูลยาเสพติด
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการและประสานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการและประสานการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระบบฐานข้อมูลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
 ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
 ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA) ระบบฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของแต่ละบุคคล (IPA)
 การสืบค้นผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน การสืบค้นผู้ได้รับเหรียญพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
 ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบบตรวจสอบประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 ระบบจองห้องประชุม ระบบจองห้องประชุม
 ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระบบควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
 การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) การพัฒนาระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)
 รายการวิทยุ On Web รายการวิทยุ On Web
 ระบบประชาสัมพันธ์ ระบบประชาสัมพันธ์
 ระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาระบบ E-learning ระบบฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการศึกษาระบบ E-learning
 ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด) ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศ (ห้องสมุด)
 ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
 ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำประมวลจริยธรรม ฐานข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำประมวลจริยธรรม
 ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ ระบบสืบค้นข้อมูลหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดต่อราชการ
 ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย ระบบเว็บไซต์อินทราเน็ตของกระทรวงมหาดไทย
 ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)
 ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming ระบบการถ่ายทอดประชุม มท. ผ่านระบบ Video Streaming
 ระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ระบบฐานข้อมูล ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ระบบการลงทะเบียนการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต
 ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านช่าง ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานด้านช่าง
 ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวง ระบบฐานข้อมูลข้อสั่งการในการประชุมกระทรวง
 ระบบการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรมและจังหวัด ระบบการจัดเก็บรายงานผลการตรวจสอบภายในของกรมและจังหวัด
 ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป. ระบบเว็บไซต์ของส่วนตรวจสอบภายในระดับกรม สป.
 ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย ฐานข้อมูลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทย
 ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน ระบบฐานข้อมูลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 ระบบฐานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบฐานติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 การประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจงานบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 การประเมินความพึงพอใจไม่พึงพอใจงานบริการของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา   เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
(ระบบรายงานผู้บริหาร, ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ, ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด และ ดัชนีชี้วัดจังหวัดบูรณาการ ,
ระบบกรอกข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่)
   Download Java Runtime (กรณีที่ไม่สามารถดูกราฟจากรายงานได้) Download Java Runtime (กรณีที่ไม่สามารถดูกราฟจากรายงานได้)
   multiple-ie-setup multiple-ie-setup
   Uninstall IE7 and Install IE6 (เฉพาะ window xp) Uninstall IE7 and Install IE6 (เฉพาะ window xp)
   Download คู่มือ GDX Download คู่มือ GDX

: : โครงการศูนย์ข้อมูลกลาง : :         ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ระบบฐานข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ

   ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

   ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบฐานข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด

   ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย ระบบฐานข้อมูลด้านกฎหมาย

   ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ระบบฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์

   ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC) ระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย (MOC)

ระบบรายงานสถานการณ์ข่าวระบบรายงานสถานการณ์ข่าว

   แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มท./สป.มท. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี มท./สป.มท.

   ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด

   การเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเชื่อมโยงฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ค้นหาข้อมูลตามหน่วยงาน บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ค้นหาข้อมูลตามหน่วยงาน
   บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ค้นหาข้อมูลตามชื่อเรื่อง บัญชีข้อมูล ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ค้นหาข้อมูลตามชื่อเรื่อง   ระบบจัดการเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (Web Portal) ระบบจัดการเว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย (Web Portal)

   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

   ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

   ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์

   ระบบนัดหมายผู้บริหาร ระบบนัดหมายผู้บริหาร
   ระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ ระบบติดตามและประเมินผลงานโครงการ

   ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย ระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย

   ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์

   ระบบจัดการการเรียนรู้ (E-Learning) ระบบจัดการการเรียนรู้ (E-Learning)   สารคดีโทรทัศน์ มหาดไทยชวนรู้ สารคดีโทรทัศน์ มหาดไทยชวนรู้

   รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ รายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้

 รายการมหาดไทย Channel รายการมหาดไทย Channel
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels