วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ        เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง "การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด" เอกสารความรู้ สดร. เรื่อง "การพัฒนาการใช้ฐานข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด"

   คู่มือการเรียกดูรายงาน คู่มือการเรียกดูรายงาน

   ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด และ ดัชนีชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป) ข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด และ ดัชนีชี้วัดจังหวัดบูรณาการ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

  องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล(45 กลุ่มเรื่อง/32 ตัวชี้วัด) องค์ความรู้เรื่องสถิติ/วิเคราะห์ข้อมูล(45 กลุ่มเรื่อง/32 ตัวชี้วัด)


        การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

  คู่มือการติดต่อราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระบวนการและเวลา) คู่มือการติดต่อราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระบวนการและเวลา)
  งานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร งานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร
  งานเชื่อมโยงเครือข่าย ICT งานเชื่อมโยงเครือข่าย ICT
  งานติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (MSAT) งานติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อนที่ (MSAT)
  งานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) งานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
  รวมทุกงาน รวมทุกงาน

 คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน คู่มือการเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

 คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานอื่น ๆ คู่มือการปฏิบัติงานระบบงานอื่น ๆ
 คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 สำหรับผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้งาน
 คู่มือระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบจัดเก็บและค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 สำหรับผู้ดูแลระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ
 คู่มือระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์
 สำหรับผู้ใช้งาน สำหรับผู้ใช้งาน
 สำหรับผู้ดูแลระบบงาน สำหรับผู้ดูแลระบบงาน
        แนวทางและขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน แนวทางและขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ข้อกำหนดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๔๕
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 2222 1141-55
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. : saraban@moi.go.th
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels