วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ     


        ประวัติความเป็นมาของกระทรวงมหาดไทย : History of the Ministry of Interior ประวัติความเป็นมาของกระทรวงมหาดไทย : History of the Ministry of Interior

   พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

   พระประวัติลูกเล่า (หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล) พระประวัติลูกเล่า (หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล)


   พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545

   อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ : Authorities and Responsibilities อำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการ : Authorities and Responsibilities

 ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย : Administrator of Ministry of Interior   ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย : Administrator of Ministry of Interior

 ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : Strategy of the Ministry of Interior ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : Strategy of the Ministry of Interior

  พันธกิจกระทรวงมหาดไทย พันธกิจกระทรวงมหาดไทย

   แผนปฏิบัติราชการ (ฉบับสมบูรณ์) แผนปฏิบัติราชการ (ฉบับสมบูรณ์)

  มหาดไทยชวนรู้ มหาดไทยชวนรู้

 ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่าง ๆ ตารางเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่และการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยในยุคต่าง ๆ


   ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย ผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 2222 1141-55
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. : saraban@moi.go.th
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels