หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ        ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

   ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท. สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท.


   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
   พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด      
วัดความพึงพอใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
"เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน"
Untitled Document


   DownLoad สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ DownLoad สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้


   แบบฟอร์มบันทึกมหาดไทยชวนรู้ แบบฟอร์มบันทึกมหาดไทยชวนรู้


 แบบป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

   โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

   ฟังสปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ ฟังสปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้


   Download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย" Download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"   โลโก้ศูนย์ดำรงธรรม โลโก้ศูนย์ดำรงธรรม
   แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567 แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567


 การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) "สมุทรสาคร Model" การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) "สมุทรสาคร Model"


อ่านข่าวทั้งหมด >>>


 กำหนดการ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบเปิดขั้นสูง 27 - 30 มกราคม 2558 กำหนดการ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบเปิดขั้นสูง 27 - 30 มกราคม 2558
 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบด้วย open source software กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบด้วย open source software
 แผนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แผนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ หลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ หลักสูตร
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0218/ว4277 ลว 27 พ.ย.57 เรื่องขอความร่วมมือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0218/ว4277 ลว 27 พ.ย.57 เรื่องขอความร่วมมือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หนังสือที่ มท ๐๒๑๘/ว ๔๗๙๗ เรื่อง การดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หนังสือที่ มท ๐๒๑๘/ว ๔๗๙๗ เรื่อง การดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 คำกล่าวมอบนโยบายโดย รมว.มท. โดย MOU ในการป้องกันและปราบปราบทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คำกล่าวมอบนโยบายโดย รมว.มท. โดย MOU ในการป้องกันและปราบปราบทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 ร่างคำสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่างคำสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
 การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
   การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
   วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง) กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง)
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ก.ค. - ส.ค.56) "เปิดบ้าน...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ก.ค. - ส.ค.56)
   ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง"
   การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
 file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม
 การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
 หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด
 แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร)
 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม)
 เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.) เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.)
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ)
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report)
 เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556) เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556)
 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2556 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๒ เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๒
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๑ เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๑
 ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค
 รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์
  แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.) แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.)
 ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า) ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า)
  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย) ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3) การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3)
  การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย) การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1) การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
  การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1) การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1)
  การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2) การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2)
 ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า) ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง"
 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56) เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels