หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ     


   ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

   ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท. สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท.


   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
   พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด      
วัดความพึงพอใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
"เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน"


   โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้
แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567

  การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) "สมุทรสาคร Model" การจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) "สมุทรสาคร Model"

 คสช. แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 เดือน คสช. แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 เดือนUntitled Document

อ่านข่าวทั้งหมด >>>


 "เอกสารประกอบการฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) " "เอกสารประกอบการฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ดูแลและรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) "
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 หลักสูตร การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 หลักสูตร
 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 5 หลักสูตร (จังหวัด) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 5 หลักสูตร (จังหวัด)
 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 5 หลักสูตร (กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 5 หลักสูตร (กรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัด)
 การฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และ ศสข. 1-12 ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. การฝึกอบรม แนวปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดผ่านระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ไปยังศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และ ศสข. 1-12 ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น.
 จังหวัด จังหวัด
 ส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการระดับกรมและรัฐวิสาหกิจ
 เนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตร การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 5 หลักสูตร
 จังหวัด จังหวัด
 ส่วนราชการในสังกัด มท. ส่วนราชการในสังกัด มท.
 แผนที่ แผนที่
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 2 รุ่น (1) การสื่อสารข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Data Communication) และ (2) การสื่อสารข้อมูลขั้นสูง (Advance Data Communication) แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล 2 รุ่น (1) การสื่อสารข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Basic Data Communication) และ (2) การสื่อสารข้อมูลขั้นสูง (Advance Data Communication)
 จังหวัดทุกจังหวัด จังหวัดทุกจังหวัด
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 - 12 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 - 12
การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 : หลักสูตรด้านเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล
 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท. ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาสื่อการเรียนการสอนในโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ มท.
 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง เพื่อรองรับบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
  เอกสารโครงการแม่บ้านมหาดไทย เอกสารโครงการแม่บ้านมหาดไทย
 แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (มี 2 ไฟล์ ดังนี้) แบบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (มี 2 ไฟล์ ดังนี้)
 หนังสือนำส่ง (.jepg) หนังสือนำส่ง (.jepg)
 แบบฟอร์ม (.doc) แบบฟอร์ม (.doc)
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556 (ลูกจ้างประจำส่วนกลาง)หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556 (ลูกจ้างประจำส่วนกลาง)
การสำรวจประวัติและความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบและผู้ใช้งานในสังกัด สป.มท. (หน่วยงานในสังกัด)การสำรวจประวัติและความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบและผู้ใช้งานในสังกัด สป.มท. (หน่วยงานในสังกัด)
การสำรวจประวัติและความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบและผู้ใช้งานในสังกัด สป.มท. (จังหวัด)การสำรวจประวัติและความต้องการฝึกอบรม/สัมมนา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบและผู้ใช้งานในสังกัด สป.มท. (จังหวัด)
 การคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง " (นยปส.) รุ่นที่ 5 การคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร"นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง " (นยปส.) รุ่นที่ 5
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556 (ส่วนกลาง)หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2556 (ส่วนกลาง)
  แนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี แนวทางการดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีภาพและเสียงของนายกรัฐมนตรี
   วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
 กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง) กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสครบวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน (ของส่วนกลาง)
 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท. แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ของ สป.มท.
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ก.ค. - ส.ค.56) "เปิดบ้าน...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ก.ค. - ส.ค.56)
   ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ด่วนที่สุด มท 0214/ว 3633 เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา
 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ฯ
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)แบบฟอร์ม หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1 ก.ค.56)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง"
   การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) การจัดทำร่างแผนงานในแผนปฏิบัติราชการ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผล (Application Report) ตามกรอบ PMQA ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)
แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.แผนการบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของ สป.มท.
 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทีมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2556
 file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม file เกี่ยวกับอบรมด้าน ICT และแผนที่อาคาร Zuellig House ถ.สีลม
 การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน การฝึกอบรมของ SIPA เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้ที่นำ Libreoffice ไปใช้ในหน่วยงาน
 หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน หนังสือที่ มท 0218/ว 2386 และ มท 0218/ว2387 ลงวันที่ 12 มิถุนายน
 หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ หนังสือแจ้งสรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ สรุปผลการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์ วีดีโอบรรยายวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 19 เม.ย.56 ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์
 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรด้านวิชาการ จำนวน 3 หลักสูตร ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส.สป. ลาดตระโหนด
 แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด แบบสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุน PMQA ของจังหวัด
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานในสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (เอกสาร)
 การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) เพิ่มขึ้น (เพิ่มเติม)
 เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.) เอกสาร ใบงานแผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติของ สป.มท. การประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 30 พ.ค. 56 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม กถ.ชั้น 8 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ (หน่วยงาน กพร.สป.)
 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0210.5/ว 2148 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ) การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน (ทั้งประเทศ)
 เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report) เอกสารประกอบการสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด 19 เมษายน 2556 (ตัวอย่าง Appication Report)
 เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556) เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ 3 (กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556)
 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556 เชิญประชุมสัมมนาถอดบทเรียนให้หน่วยงานสังกัด มท. และจังหวัด วันที่ 19 เมษายน 2556
 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2556 "เปิดบ้าน...มหาดไทย" เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง
 กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำหนดการและรายละเีอียดประกอบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๒ เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๒
  เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๑ เปิดบ้าน...มหาดไทย ฉบับที่ ๑
 ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขอความร่วมมือแก้ไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค
 รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์
  แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.) แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.)
 ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า) ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า)
  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย) ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3) การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3)
  การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย) การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1) การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
  การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1) การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1)
  การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2) การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2)
 ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า) ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า)
 การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง" การฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง"
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56)เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานผลดำเนินการพัฒนาองค์กร (Application Report) ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 56) และครั้งที่ 2 (25 ก.ค. 56) 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels