วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ        ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท. สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท.


   พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ"


การเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด      


Untitled Document
ตอนที่ 30 มุกดาหาร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริวิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย

"ประชาชนมีรากฐานการดํารงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

Untitled Document


เข้าสู่เว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์ หนังสือที่ มท 0210.5/ว 271 ลว 3 ก.พ.64 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE หลักสูตร "การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่" หนังสือที่ มท 0210.5/ว 271 ลว 3 ก.พ.64 เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE หลักสูตร "การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่"
หนังสือที่ มท 0210.6/ว 7393 ลว 9 ธ.ค.63 เรื่อง การประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโนยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลาง หนังสือที่ มท 0210.6/ว 7393 ลว 9 ธ.ค.63 เรื่อง การประชุมเร่งรัดการคัดเลือกกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของจังหวัดเพื่อเตรียมการเชื่อมโนยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) กลาง
หนีงสือ ที่ มท0210.3/ว6099 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนหนีงสือ ที่ มท0210.3/ว6099 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการประยุกต์ใช้ข้อมูลและระบบสารสนเทศ โครงการศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด และการพัฒนาออกแบบเว็บไซต์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
ขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล "โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต" มูลนิธิ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรขอเชิญสมัครเข้ารับรางวัล "โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต" มูลนิธิ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
  การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงาน บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงาน บูรณาการรัฐบาลดิจิทัล
  แบบฟอร์มตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด แบบฟอร์มตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด
     สำรวจความพึงพอใจ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัด) สำรวจความพึงพอใจ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัด)
   สำรวจความพึงพอใจ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง) สำรวจความพึงพอใจ 12 งานบริการของ ศสส.สป. รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ส่วนกลาง)
 หนังสือที่ มท 0210.5/ว1344, ว1345 ลว 28 ก.พ.62 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (ระบบ TPMAP) หนังสือที่ มท 0210.5/ว1344, ว1345 ลว 28 ก.พ.62 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีฯ (ระบบ TPMAP)
 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กฯ สำหรับโครงการ THEOS-2 ขอเชิญชวนและขอความอนุเคราะห์การรับสมัครสรรหาบุคคลเข้าร่วมพัฒนาดาวเทียมเล็กฯ สำหรับโครงการ THEOS-2
การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มีมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 การติดตั้งและการใช้งานระบบ Unified Communication ของกระทรวงมหาดไทย การติดตั้งและการใช้งานระบบ Unified Communication ของกระทรวงมหาดไทย


Untitled Document "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"


อ่านข่าวทั้งหมด >>>


 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ไม่เกิน 1 แสน) การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (ไม่เกิน 1 แสน)
 เปรียบเทียบสาระสำคัญระหว่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กับร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ เปรียบเทียบสาระสำคัญระหว่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ กับร่าง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 หนังสือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดส 0515/ว179 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 (คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ) หนังสือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ ดส 0515/ว179 ลงวันที่ 26 มกราคม 2560 (คณะอนุกรรมการสถิติรายสาขา 21 คณะ)
 แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564) แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564)
 นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560 กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
 การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย การปรับปรุงแบบรายงานที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมของคุณลักษณะเฉพาะและราคา และซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 2222 1141-55
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง ของ สป.มท. : saraban@moi.go.th
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels