วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015 - 2020 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

  
    หน้าแรก     
    เกี่ยวกับกระทรวง     
    ข้อมูลสารสนเทศ     
    บริการประชาชน     
    เสนอแนะ/ความคิดเห็น     
    ระบบงานสารสนเทศ     
   ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

   ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

  นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย
   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท. สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของ ม.ท.


   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย
   พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์


   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ"
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างการเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด      
วัดความพึงพอใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      
Untitled Document
ตอนที่ 19 สกลนคร
อ่างเก็บน้ำห้วยเรือฯ


วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
"เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน"

Untitled Document

เข้าสู่เว็บไซต์เข้าสู่เว็บไซต์Untitled Document "แนวทางสังเกตสิ่งบ่งชี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย" และ "การรณรงค์ เจอ ต้อง แจ้ง"
  มาร์ชพระเทพของชาวไทย มาร์ชพระเทพของชาวไทย

   DownLoad สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ DownLoad สปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้


   แบบฟอร์มบันทึกมหาดไทยชวนรู้ แบบฟอร์มบันทึกมหาดไทยชวนรู้


 แบบป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ แบบป้ายประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ

   โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้ โลโก้มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้

   ฟังสปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้ ฟังสปอตวิทยุ ชุด ศูนย์ดำรงธรรมช่วยได้


   Download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย" Download file ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ "มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุขทั่วไทย"   โลโก้ศูนย์ดำรงธรรม โลโก้ศูนย์ดำรงธรรม
   แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567 แบบสติ๊กเกอร์ แจ้งเบาะแส โทร 1567
อ่านข่าวทั้งหมด >>>


 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) กับการปฏิรูปประเทศไทย รายการ "เสียงประชาชน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) กับการปฏิรูปประเทศไทย รายการ "เสียงประชาชน" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558
 กำหนดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม จำนวน ๒ หลักสูตร (จังหวัด) กำหนดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม จำนวน ๒ หลักสูตร (จังหวัด)
 กำหนดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม จำนวน ๒ หลักสูตร (กรม/รัฐวิสาหกิจ) กำหนดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม จำนวน ๒ หลักสูตร (กรม/รัฐวิสาหกิจ)
 กำหนดการ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบเปิดขั้นสูง 27 - 30 มกราคม 2558 กำหนดการ การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมระบบเปิดขั้นสูง 27 - 30 มกราคม 2558
 กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบด้วย open source software กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานในปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งแนวคิดการพัฒนาระบบด้วย open source software
 แผนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) แผนที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ (การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ หลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๒ หลักสูตร
 ด่วนที่สุด ที่ มท 0218/ว4277 ลว 27 พ.ย.57 เรื่องขอความร่วมมือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ มท 0218/ว4277 ลว 27 พ.ย.57 เรื่องขอความร่วมมือด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 หนังสือที่ มท ๐๒๑๘/ว ๔๗๙๗ เรื่อง การดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ หนังสือที่ มท ๐๒๑๘/ว ๔๗๙๗ เรื่อง การดำเนินความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ
 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราบการทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 คำกล่าวมอบนโยบายโดย รมว.มท. โดย MOU ในการป้องกันและปราบปราบทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คำกล่าวมอบนโยบายโดย รมว.มท. โดย MOU ในการป้องกันและปราบปราบทุจริตระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 ร่างคำสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่างคำสั่งจังหวัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมให้กับบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย
 การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming การถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ Video Streaming
   การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
   วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วาระการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels