เรียน ท่านผู้ใช้บริการ เนื่องจากในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. จะปรับปรุงระบบการจัดการกระแสไฟฟ้า ทำให้ระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก

  
    หน้าแรก     
Edit3   ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ทำเนียบผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

   ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยนโยบายของกระทรวงมหาดไทย

   ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

   กรอบภารกิจงานสำคัญของ มท. ในระยะเวลา 90 วัน (1 พ.ย. 2554-31 ม.ค. 2555) กรอบภารกิจงานสำคัญของ มท. ในระยะเวลา 90 วัน (1 พ.ย. 2554-31 ม.ค. 2555)

   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณของกระทรวงมหาดไทย


   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

   พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 2 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ"

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

การเชื่อมโยงหน่วยงานในสังกัด      


วัดความพึงพอใจเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      
Untitled Document


วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
"เป็นกระทรวงหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน"

Untitled Document

   อ่านข่าวทั้งหมด >>> อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ข้อสรุปผลโครงการสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาคโครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3 ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ และโครงการพิเศษในจังหวัดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค
รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์
 แบบสำรวจการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (กรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ธ.ค. 55) แบบสำรวจการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของ มท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (กรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 ธ.ค. 55)
  แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.) แบบสำรวจข้อมูล/ความเห็นต่อการพัฒนาระบบราชการในกระทรวงมหาดไทยและในพื้นที่จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.สป.)
 ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า) ประวัติความเป็นมา และบทบาทหน้าที่ของอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 เช้า)
  ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย) ประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (11 ธ.ค. 2555 บ่าย)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
 ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2) ทัศนคติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 2)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3) การเพิ่มศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (12 ธ.ค. 2555 เช้า 3)
  การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย) การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ฯ (12 ธ.ค. 2555 บ่าย)
  การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1) การเพิ่มศักยภาพในด้านเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 เช้า 1)
  การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1) การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 1)
  การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2) การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (13 ธ.ค. 2555 บ่าย 2)
  ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า) ทักษะในการเป็นวิทยากร ฯ (14 ธ.ค. 2555 เช้า)
 ข้อมูลประกอบการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของ มท. ประจำปีงบประมาณ 2555 ข้อมูลประกอบการสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของ มท. ประจำปีงบประมาณ 2555
  รายละเอียดการร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรม ๗ ปีสายใยรักแห่งครอบครัว รายละเอียดการร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรม ๗ ปีสายใยรักแห่งครอบครัว
  กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรงมหาดไทย โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร" กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรงมหาดไทย โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร"
  โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the Trainers) โครงการเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร (Train the Trainers)
 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรและกรอกแบบสำรวจในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมด้าน ICT ของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สามารถเข้าดูรายละเอียดหลักสูตรและกรอกแบบสำรวจในวันที่ 6 ธันวาคม 2555
  หนังสือ ที่ มท 0214/ว 5531 เรื่อง ขอขอบคุณการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หนังสือ ที่ มท 0214/ว 5531 เรื่อง ขอขอบคุณการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 รายงานที่หน่วยงานในจังหวัดมีการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด รายงานที่หน่วยงานในจังหวัดมีการรายงานหน่วยงานต้นสังกัด
 เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รอง ปมท. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รอง ปมท. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
 วีดิทัศน์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รอง ปมท. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย วีดิทัศน์การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รอง ปมท. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย
 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มอบอำนาจภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (มอบอำนาจภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
 หนังสือรวมผลงานการประกวดเรียงความ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน" หนังสือรวมผลงานการประกวดเรียงความ "พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"
  เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 7 (ก.ย. 55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 7 (ก.ย. 55)
   อนุบัญญัติที่ออกมาใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อนุบัญญัติที่ออกมาใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 ผลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน" ผลการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "พระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวง ต่อปวงพสกนิกรบ้านฉัน"
 เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. วันที่ 27 ส.ค.55 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ เอกสารประกอบการสัมมนาแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด มท. วันที่ 27 ส.ค.55 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ
 เอกสารประกอบการสัมมนาทบทวนความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการสัมมนาทบทวนความต้องการใช้ฐานข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด วันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ส.ค.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 6 (ส.ค.55)
 การสัมมนาทบทวนความต้องการใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด การสัมมนาทบทวนความต้องการใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 ร่างกำหนดการ/คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดตัว "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี"  ในความอนุเคราะห์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่างกำหนดการ/คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดตัว "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" ในความอนุเคราะห์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 เอกสารประกอบการสัมมนา CIO ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 (2) เอกสารประกอบการสัมมนา CIO ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 (2)
 เอกสารประกอบการสัมมนา CIO ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 (1) เอกสารประกอบการสัมมนา CIO ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2555 (1)
 การดำเนินการ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ การดำเนินการ "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
 ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว 2,600 คนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ 2,600 องค์กร 2,600 ครอบครัว 2,600 คนต้นแบบงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล เพื่อพุทธชยันตี 2,600 ปี การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 แบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด แบบจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 5 (ก.ค.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 5 (ก.ค.55)
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 4 (มิ.ย.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 4 (มิ.ย.55)
 หนังสือ "มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคตคืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนังสือ "มิติวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และภาพอนาคตคืนสู่สันติจังหวัดชายแดนภาคใต้
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 3 (พ.ค.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 3 (พ.ค.55)
 การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 4 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 2 (มี.ค. - เม.ย.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 2 (มี.ค. - เม.ย.55)
 เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 1 (ม.ค. - ก.พ.55) เอกสาร "เลาะรั้ว...มหาดไทย" ฉบับที่ 1 (ม.ค. - ก.พ.55)
 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (โครงการจัดกิจกรรมฯ และแบบรายงาน) โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (โครงการจัดกิจกรรมฯ และแบบรายงาน)
 โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (รายชื่อวัด) โครงการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (รายชื่อวัด)
 รัฐพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัฐพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อสนองพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศลฯ ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อสนองพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศลฯ
   สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ สรุปพระราชดำริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ
 กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 กำชับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
รัฐพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่องงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ๘๔พรรษาปี ๒๕๔๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการจังหวัดนำร่องงดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ๘๔พรรษาปี ๒๕๔๔ ร่วมเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา" โครงการรณรงค์ปฏิบัติบูชา "สัมมาวาจา"
 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบประมาณ 2554
 ขอความเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนฯ การบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ขอความเห็นชอบกรอบการจัดทำแผนฯ การบูรณาการการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  สรุปการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย
 ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี ๒๕๕๓ ขอความร่วมมือในการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ปี ๒๕๕๓
   สรุปผลการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (10 ต.ค. 2553) สรุปผลการประชุมหารือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (10 ต.ค. 2553)20120823061245

 


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุังเทพฯ 10200 โทรศัพท์: 0 - 2222 - 1141-55
เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรกำหนดรายละเอียดของจอภาพเป็น 1024 x 768 pixels