ชื่อโปรแกรม : MENU - เมนูระบบงาน 
ผู้ที่เข้าระบบงาน : รายงานข้อมูลสำคัญของจังหวัดขอนแก่นสำหรับบุคคลทั่วไป จังหวัดขอนแก่น 
หน่วยงาน : บุคคลทั่วไป - ขอนแก่น 
วันที่เข้าสู่ระบบ : 22/09/2563