ชื่อโปรแกรม : MENU - เมนูระบบงาน 
ผู้ที่เข้าระบบงาน : ผู้ใช้งานทั่วไปผู้ใช้งานทั่วไป จังหวัดศรีสะเกษ 
หน่วยงาน : บุคคลทั่วไป - ศรีสะเกษ 
วันที่เข้าสู่ระบบ : 06/06/2563