ชื่อโปรแกรม : MENU - เมนูระบบงาน 
ผู้ที่เข้าระบบงาน : นายประชาชน ทั่วไป 
หน่วยงาน : บุคคลทั่วไป - ภูเก็ต 
วันที่เข้าสู่ระบบ : 27/07/2564