ชื่อโปรแกรม : MENU - เมนูระบบงาน 
ผู้ที่เข้าระบบงาน : คุณประชาชน ทั่วไป 
หน่วยงาน : บุคคลทั่วไป - สมุทรสาคร 
วันที่เข้าสู่ระบบ : 06/06/2563